Privatlivspolitik webshop

 Privatlivspolitik – Copenhagen Medical A/S

Copenhagen Medical A/S (herefter også ”vi” ”vores” ”os”) tilbyder en række forskellige sundhedsydelser og er samtidig udbyder af digitale platforme, såsom ”MedicalMe”, hvor du kan have en personlig brugerprofil.

Denne privatlivspolitik indeholder information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og i Databeskyttelsesloven .

 

 1. Dataansvarlig for behandlingen

Copenhagen Medical A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som indsamles af os, i forbindelse med henholdsvis brug af vores hjemmeside, sundhedsydelser, herunder tidsbestilling, tilmelding til Copenhagen Medical A/S´ nyheder og tilbud eller ved brug af MedicalMe appen.

 

Copenhagen Medical A/S

Gammel mønt 3A, 1-2. sal

1117 København K

Danmark

 

Support: +45 70 40 42 42

E-mail: support@cphmed.com

www.cphmed.com

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 70 40 42 42 eller på support@cphmed.com

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering og administration: dine data behandles med henblik på at levere vores app til dig, herunder oprette dig som bruger af vores app, administrere din bruger, bekræfte din identitet mv.
 • Entydig identifikation via personnummer eller erstatningspersonnummer: dine data behandles med henblik på entydig identifikation af dig.
 • Levering af ydelser, services og produkter: dine data behandles med henblik på at levere vores sundhedsydelser og hertil service og produkter, som du vælger at gøre brug af.
 • Forbedring og udvikling af vores ydelser og services: dine data vil blive brugt til kvalitetsudvikling af vores app, ydelser og services, herunder evaluering for at sikre, at både vores app og ydelser, herunder service fungerer og imødekommer vores kunder.

 

Retsgrundlaget

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis du har givet os personfølsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. artikel 7 i databeskyttelsesforordningen.

For at forebygge hærværk og indbrud mv. foretager vi tv-overvågning af bl.a. indgangsdøre og receptionsområder i vores sundhedscentre. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, hvilket begrundes i sikkerhedsmæssige interesser og hensyn, og det sker indenfor rammerne af tv-overvågningsloven.

 1. Hvilke oplysninger indsamler vi

Copenhagen Medical A/S indsamler, afhængig af formålet, følgende oplysninger i forbindelse med henholdsvis brug af vores hjemmeside, webshop, sundhedsydelser, herunder tidsbestilling eller tilmelding til Copenhagen Medical A/S´ nyheder og tilbud:

Hjemmeside, webshop og Cookies

Sundhedsydelser, herunder tidsbestilling

Markedsføring

Første gang du besøger cphmed.com og checkout.cphmed.com, bliver du mødt af et pop up-vindue, hvor du skal vælge, om du vil acceptere eller afvise cookies.

 

Dit valg af cookies gælder kun browser på den enhed, som du besøger cphmed.com og checkout.cphmed.com med.

 

Du har altid mulighed for at se eller ændre dit valg af cookies, ved at klikke på linket nedenfor.

 Læs mere om cookies  nedenfor.

Webshop – ved køb af produkter

 • For- og efternavn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse inkl. by, postnummer og land
 • Firma (valgfri)

·       For- og efternavn

·       CPR-nummer

·       Telefonnummer

·       E-mail

·       Egen læges ydernummer

·       Dine testresultater jf. journalføringsbekendtgørelsen.

·       Lokalitet, dato og tid for test eller undersøgelse. Disse data indsamles af Copenhagen Medical A/S i forbindelse med statistik

·       Helbredsoplysninger

·       Dit postnummer

 

·       For- og efternavn

·       E-mail

·       Telefonnummer

·       Data vedrørende dine tidligere køb

 

Copenhagen Medical A/S træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data behandles sikkert og for at undgå, at oplysningerne kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller på anden måde behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

 1. Frivillighed

 

Copenhagen Medical A/S´ Indsamling af dine personoplysninger, i forbindelse med henholdsvis brug af vores hjemmeside, modtagelse af sundhedsydelser eller nyheder og tilbud, forudsætter frivillighed.

 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene beskrevet ovenfor, herunder at vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.  

Det forudsætter desuden frivillighed at benytte dit kamera på telefonen til at scanne en personlig QR-kode, som åbner en guide og registrerer både tests foretaget i Copenhagen Medical A/S’ sundhedscentre og i eget hjem. Her skal det dog tilføjes, at QR-koden er din unikke kode, som ikke gemmes på telefonen. Dine personoplysninger indsamles, behandles og videregives ikke i forbindelse med brug af kameraet på telefonen.

 

 1. Dine Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, som du kan påberåbe dig i forbindelse med vores behandling af dine oplysninger. Du har ret til følgende:

 • Ret til indsigt; Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse; Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning; I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til indsigelse; Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet; Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og herudover ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra én dataansvarlig til en anden.   

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder (datatilsynet.dk).

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Copenhagen Medical A/S.

Der kan dog være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder, da Copenhagen Medical A/S er underlagt krav fra anden lovgivning, som blandt andet regulerer journalføringspligten.

 1. Videregivelse af personoplysninger:

I visse tilfælde kan Copenhagen Medical A/S være forpligtet til at overføre dine personoplysninger til offentlige myndigheder.

Copenhagen Medical A/S er forpligtet til at levere dine COVID-19 testsvar til Statens Serum Institut, dvs. MiBa databasen, hvorefter disse videregives til Sundhed.dk, som drives af Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening.

Copenhagen Medical A/S indberetter og videregiver desuden dine oplysninger vedrørende givne vaccinationer til Det Fælles Medicinkort (FMK) og Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som drives af Sundhedsdatastyrelsen i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Der findes i Danmark både et klinisk meldesystem og et laboratoriemeldesystem for positive gonorré prøver. Copenhagen Medical A/S skal derfor aflevere klinisk rapportering på positive gonorré prøver til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.

N.B. Udover pligt til deling af COVID-19 testsvar, vaccinationer og positive gonorré prøver, deler Copenhagen Medical A/S ikke dine personoplysninger med tredjemand, din egen læge eller sundhed.dk, medmindre du selv har givet samtykke til dette. 

 1. Opbevaring og sletning af personoplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et legitimt behov for det eller pligt til det. Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

Når der ikke længere er en nødvendighed eller et formål med opbevaringen, vil dine personoplysninger blive slettet eller anonymiseret.

Opbevaring af brugeroplysninger i MedicalMe

Copenhagen Medical A/S opbevarer dine brugeroplysninger i ét år efter din seneste anvendelse af MedicalMe, hvorefter de slettes automatisk.  Dette hidrører dog ikke data underlagt journalføringsbekendtgørelsen.

Opbevaring af oplysninger i patientjournal

Bemærk, at Copenhagen Medical A/S er forpligtet til at gemme oplysninger om dine gennemførte tests og undersøgelser i den elektroniske patientjournal i minimum 10 år, jf. journalføringsbekendtgørelsens § 35.

 1. Klage:

Ønsker du at klage over Copenhagen Medical A/S’ behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk  eller du kan følge klagevejledningen på deres hjemmeside.

Du opfordres dog til at kontakte os inden, du klager. Så har vi mulighed for at svare på dine spørgsmål om vores behandling af personoplysninger og eventuelt efterkomme dine ønsker, hvis du mener, at behandlingen bør foretage på anden måde.

 1. Ændringer af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner, for at forbedre vores digitale platforme eller hvis der sker ændringer i måden hvorpå, vi behandler personoplysninger.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside samt i MedicalMe. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Sidst opdateret: 01.12.2022